GT 822

ฝักใหญ่ น้ำหนักดี สีสวยมาก

คุณสมบัติเมล็ดพันธุ์

ลักษณะประจำพันธุ์

อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์

พื้นที่การปลูกที่เหมาะสม

วิธีปลูก

คะเเนนที่ได้รับจากเกษตรกร

คะแนน 1-10 ในรายละเอียดต่อไปนี้ของแต่ละสายพันธุ์ ( 10 = มากที่สุดไปจนถึง 0 = น้อยที่สุด)

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

@golconda