Golconda

50+ ล้านกิโล

ขายข้าวโพดไปแล้วมากกว่า 50 ล้าน kg.

75,000+ ล้านบาท

สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร มากกว่า 75,000 ล้านบาท

10+ ประเทศ

ส่งเมล็ดข้าวโพดออกขายไปแล้วมากกว่า 10 ประเทศ

ขายข้าวโพดไปแล้วมากกว่า 50 ล้าน kg.

องค์กรเราได้ขายผลิตภันฑ์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา ไปแล้วมากว่า 50 ล้าน กิโลกรัม

สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

มากกว่า 75,000 ล้านบาท

องค์กรของเราได้ทำการวิจัยและการพัฒนาข้าวโพดและได้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
มากกว่า 75,000 ล้านบาท

ส่งเมล็ดข้าวโพดออกขายไปแล้วมากกว่า 10 ประเทศ

Cambodia
Nepal
Ecuador
Myanmar
Pakistan
Peru
Sri-Lanka
Turkey
Guinea
Bangladesh
Indonesia
ECT.
Taiwan
Vietnam
Malaysia
Cambodia
Bangladesh
Vietnam
Pakistan
Peru
Myanmar
Taiwan
Indonesia
Turkey
Sri-Lanka
Malaysia
Ecuador
Nepal
Guinea
ECT.

“ พัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่แตกต่างกันเพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องผลผลิตให้กับเกษตรกร ”

โกลคอนดา

สนับสนุนและได้ให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกร
อย่างไรบ้าง

“ มีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้ในการเลือกเมล็ดพันธุ์การจัดการดูแลแปลงจนถึงการเก็บเกี่ยวเพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตสูงสุด ”

โกลคอนดา

สามารถช่วยเหลือธุรกิจคู่ค้าได้อย่างไรบ้าง?

ด้วยความที่ โกลคอนดา มุ่งเน้นการลงทุนในด้านงานวิจัย ทำให้คู่ค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีพันธุ์ที่ดีและตอบโจทย์เกษตรกร สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน
@golconda