ปัจจุบันใช้เงินทุนในการวิจัยไปแล้วมากกว่า 50 ล้านบาท

วิสัยทัศน์ของโครงการวิจัยคืออะไร

วิจัยและพัฒนาพันธุ์ลูกผสมข้าวโพด ที่ให้ผลผลิตที่สูงกว่าเดิม มีคุณภาพฝักและเมล็ดที่ดีกว่า มีลักษณะใหม่ที่ดี เป็นที่ต้องการของเกษตรกร เมื่อเกษตรกรปลูกแล้วพึงพอใจ และมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เป้าหมายหลักของโครงการวิจัยคืออะไร

ด้านเทคโนโลยี

ใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่เพื่อพัฒนาพ่อพันธุ์ และ แม่พันธุ์ที่ดีกว่าเพื่อสร้างลูกผสม
ที่ดีกว่าเดิม ผลผลิตสูงขึ้นและมีลักษณะที่เป็นที่ต้องการของเกษตรกร

ด้านเชื่อพันธุกรรม

รวบรวมพันธุกรรมที่ดีที่สุดจากทั่วโลกเพื่อเป็นแหล่งของการพัฒนาพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิม

ด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์

มีการทดสอบผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่แม่นยำในการเลือก
ผลิตภัณฑ์ใหม่และดีขึ้นสำหรับการเปิดตัว ได้มีการทดสอบในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่หลากหลาย ที่เป็นตัวแทน
หลักของพื้นที่การปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่ของประเทศไทย และประเทศเขตร้อนในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่นทั่วโลก

ปัจจุบันมีห้องแลป 3 ประเภท

  1. Quality Control
  2. Double Haploid
  3. ร่วมงานกับห้องปฏิบัติการระดับโมเลกุลของภาครัฐ เพื่อเพิ่มความถูกต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมใหม

คะเเนนที่ได้รับจากเกษตรกร

คะแนน 1-10 ในรายละเอียดต่อไปนี้ของแต่ละสายพันธุ์ ( 10 = มากที่สุดไปจนถึง 0 = น้อยที่สุด)

การวิจัยอื่นๆ

@golconda