วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำของบริษัทคนไทยในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิภาคเอเซีย

ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและตั้งอยู่บนธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ


ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร

ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้วยการจัดหาเมล็ดพันธุ์ที่ดี ช่องทางกระจายสินค้าที่ดี และมีราคาที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร


ส่งเสริมและให้ความรู้

ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการจัดการพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น


พัฒนาองค์กร

พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม


พัฒนาระบบจัดการที่ดีและทันสมัย

พัฒนาให้มีระบบการจัดการที่ดีและมีความทันสมัย โดยต้องมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนธุรกิจ ให้ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน


วิจัย พัฒนาสายพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์

พัฒนาสายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ ให้มีศักยภาพในการให้ปริมาณผลผลิตและคุณภาพ ที่เหนือกว่ามาตรฐานของประเทศ