GT822#2019#leaflet#Final-01-800x565

GT 822

822_310x310

คุณสมบัติเมล็ดพันธุ์

ลักษณะประจำพันธ์ุ

อายุวันออกไหม ประมาณ 52 วัน

วันเก็บเกี่ยว ระหว่าง 100 – 150 วัน  (ปล่อยแห้งคาต้นได้ยืนต้นนาน)

ผลผลิตเฉลี่ย 1,600 – 2,200 กก./ไร่

เปอร์เซ็นต์การกะเทาะเมล็ด ประมาณ 87-88%

พื้นที่การปลูกที่เหมาะสม

THSuitabelplantingareaforfarmers822#500x249

เหมาะสำหรับทุกสภาพพื้นที่ ที่ราบ ที่ราบเชิงเขา และบนเขาอากาศเย็นชื้น

เหมาะกับช่วงปลูกกลางปี – ปลายปี

อัตราใช้เมล็ดพันธุ์

ใช้เมล็ดพันธุ์

GT822/S จำนวน  3.1 กก. /ไร่

GT822/M จำนวน  4 กก. /ไร่

“ปลูกห่างไม่ดี ปลูกถี่ไม่ได้ประโยชน์”

วิธีการปลูก

– ระยะปลูก 75×20 ซม. หยอด 1 เมล็ด/หลุม

– ระยะปลูก 75×40 ซม. หยอด 2 เมล็ด/หลุม

กรณีที่ใช้เครื่องหยอด ควรปรับเปลี่ยนจานหยอดให้เหมาะสม เนื่องจากเมล็ดพันธุ์เบอร์ “S” มีขนาดเล็ก

สั่งสินค้า

คุณสมบัติเมล็ดพันธ์ุชั้นดี GT 822

GT822#2019#leaflet1000x707

พันธุ์ดี เลือกจีที