GT722#2019#leaflet#Final-01 - 800x565

GT 722

722-M

คุณสมบัติเมล็ดพันธุ์

ลักษณะประจำพันธ์ุ

อายุวันออกไหม ประมาณ 56 วัน

วันเก็บเกี่ยว ระหว่าง 105 – 110 วัน (ควรเก็บที่อายุ110วันจะให้ผลผลิตสูงสุด)

ผลผลิตเฉลี่ย 1,600 – 2,170 กก./ไร่

เปอร์เซ็นต์การกะเทาะเมล็ด ประมาณ 83-86%

พื้นที่การปลูกที่เหมาะสม

THSuitabelplantingareaforfarmers722 -500x249

เหมาะกับที่ราบ ที่นา และเชิงเขา

เหมาะกับช่วงปลูกกลางปี ถึง ปลายปี

อัตราใช้เมล็ดพันธุ์

ใช้เมล็ดพันธุ์

   GT722/S จำนวน 3.1 กก. /ไร่

   GT722/M จำนวน 3.9 กก. /ไร่

“ปลูกห่างไม่ดี ปลูกถี่ไม่ได้ประโยชน์”

วิธีการปลูก

– ระยะปลูก 75×20 ซม. หยอด 1 เมล็ด/หลุม

– ระยะปลูก 75×40 ซม. หยอด 2 เมล็ด/หลุม

กรณีที่ใช้เครื่องหยอด ควรปรับเปลี่ยนจานหยอดให้เหมาะสม เนื่องจากเมล็ดพันธุ์เบอร์ “S” มีขนาดเล็ก

สั่งสินค้า

คุณสมบัติเมล็ดพันธ์ุชั้นดี GT 722

GT722 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจีที

พันธุ์ดี เลือกจีที