GT029#2019#leaflet-01800x600

GT 029

029-M

คุณสมบัติเมล็ดพันธุ์

ลักษณะประจำพันธ์ุ

อายุวันออกไหม ประมาณ 54 วัน

วันเก็บเกี่ยว ระหว่าง 105 – 120 วัน

ผลผลิตเฉลี่ย 1,488 – 1,800 กก./ไร่

เปอร์เซ็นต์การกะเทาะเมล็ด ประมาณ 81-83%

พื้นที่การปลูกที่เหมาะสม

THSuitabelplantingareaforfarmers029 -500x249

เหมาะสำหรับพื้นที่ราบเชิงเขา พื้นที่บนเขา และอากาศเย็นชื้น

เหมาะกับช่วงปลูกลางปี

อัตราใช้เมล็ดพันธุ์

ใช้เมล็ดพันธุ์

GT029/S จำนวน 2.7 กก. ต่อไร่

GT029/M จำนวน 3.3 กก. ต่อไร่

“ปลูกห่างไม่ดี ปลูกถี่ไม่ได้ประโยชน์”

วิธีการปลูก

– ระยะปลูก 75×20 ซม. หยอด 1 เมล็ด/หลุม

– ระยะปลูก 75×40 ซม. หยอด 2 เมล็ด/หลุม

กรณีที่ใช้เครื่องหยอด ควรปรับเปลี่ยนจานหยอดให้เหมาะสม เนื่องจากเมล็ดพันธุ์เบอร์ “S” มีขนาดเล็ก

สั่งสินค้า

คุณสมบัติเมล็ดพันธ์ุชั้นดี GT 029

GT029#2019#leaflet1000x707

เมล็ดพันธุ์ชั้นดี มีคุณภาพ