กุญแจแห่งความสำเร็จ

กุญแจแห่งความสำเร็จ

บริษัทฯได้สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีการศึกษาและวิจัย ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ เพื่อจะพัฒนาสายพันธุ์เมล็ดพืชให้มีประสิทธิภาพสูง จนเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นดีออกจำหน่ายให้กับเกษตรกร เรามุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เพราะสายพันธุ์คือหัวใจของอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดความแตกต่าง และมุ่งเน้นพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเมล็ดพันธุ์ (Value chain) ที่เริ่มต้นจาก

การวิจัยพัฒนาและจดทะเบียนสายพันธุ์

(Research and Plant Varieties)

การผลิตเมล็ดพันธุ์

(Seed Production)

กระบวนการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน

(Condition of Processing)

การขายและการตลาด

(Marketing and Sale)

ผู้ซื้อหรือลูกค้า

(Customer or Buyer)
จากเมล็ดพันธุ์พืชเล็ก ๆ สู่การเจริญเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ และมั่นคงของบริษัท โกลคอนดา เอเซีย จำกัด ที่จะเป็นผู้ผลิตสินค้าใหม่ภายใต้ชื่อ จีที อีกทั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรภายในประเทศและต่างประเทศ ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่เน้น การมอบสิ่งดีๆให้เกษตรกร คือสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ ,เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ,การขนส่งและบริการที่มีคุณภาพ เพราะสินค้าของเราไม่ใช่เมล็ดพันธุ์เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง ความเชื่อใจและการบริการ

จากความสำเร็จที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นการรับรองได้ว่าบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ และดียิ่งขึ้นต่อไป เราจะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเคียงคู่ไปพร้อมกับลูกค้าของเราตลอดไป

นอกจากนี้ บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเซียสู่การเป็นผู้ผลิต จึงได้เพิ่มฐานการผลิต โดยตั้งโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรที่ตรงตามมาตรฐาน  มีสถานที่ตั้งซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เหมาะสมกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วยเครื่องมือสำหรับกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ครบวงจร เพื่อเปิดรับโอกาสทางธุรกิจในประชาคมอาเซียน หรือ AEC อีกด้วย