GT 200

GT-Online_200310

คุณสมบัติเมล็ดพันธุ์

ลักษณะประจำพันธ์ุ

อายุวันออกไหม ประมาณ 50 วัน

วันเก็บเกี่ยว ระหว่าง 95 – 105 วัน  (เหมาะสำหรับเก็บสด)

ผลผลิตเฉลี่ย 1,600 – 2,200 กก./ไร่

เปอร์เซ็นต์การกะเทาะเมล็ด ประมาณ 83-86%

พื้นที่การปลูกที่เหมาะสม

THSuitabelplantingareaforfarmers822#500x249

เหมาะกับที่ราบ ที่นา ริมน้ำและเชิงเขา

อัตราใช้เมล็ดพันธุ์

ใช้เมล็ดพันธุ์

GT200/S จำนวน  3.1 กก. /ไร่

GT200/M จำนวน  4 กก. /ไร่

“ปลูกห่างไม่ดี ปลูกถี่ไม่ได้ประโยชน์”

วิธีการปลูก

– ระยะปลูก 75×20 ซม. หยอด 1 เมล็ด/หลุม

– ระยะปลูก 75×40 ซม. หยอด 2 เมล็ด/หลุม

กรณีที่ใช้เครื่องหยอด ควรปรับเปลี่ยนจานหยอดให้เหมาะสม เนื่องจากเมล็ดพันธุ์เบอร์ “S” มีขนาดเล็ก

สั่งสินค้า

คุณสมบัติเมล็ดพันธ์ุชั้นดี GT 200

พันธุ์ดี เลือกจีที